Ammattipätevyyden jatkopäivät verkkokoulutuksena (TULOSSA)

Tarjoamme ammattipätevyyden jatkokoulutuksia myös verkkokoulutuksena, jolloin voit suorittaa koulutuksen joustavasti oman aikataulusi mukaan. 💻

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuljettajan pitää suorittaa vähintään viisi jatkokoulutuspäivää viiden vuoden ajanjakson sisällä. 

Yhden jatkokoulutuspäivän pituus on vähintään seitsemän tuntia. Kaikista jatkokoulutuspäivistä on mahdollista saada direktiivimerkintä, joka lähetetään sähköisesti Traficomille koulutuspäivän päätteeksi.

Ammattipätevyyden voimassaolo

Ammattipätevyys on voimassa 5 vuotta kerrallaan ja voimassaoloaikaa voi jatkaa ammattipätevyyden jatkokoulutuksella. Ammattipätevyyttä ylläpidetään suorittamalla jatkokoulutuksia viiden vuoden jaksoissa (yhteensä 35 tuntia). Kuljettaja- tai yritys voi valita koulutusvalikoimastamme omia työtehtäviä tukevia koulutuspäiviä.

Mikäli ammattipätevyytesi on päässyt vanhentumaan, saadaan se voimaan uudestaan suorittamalla 5 jatkokoulutuspäivää. Uusi viiden vuoden jakso alkaa viimeiseksi suoritetusta koulutuspäivästä.

Scania polttoainetalous, maantieliikenne

Koulutuksen tavoitteena on syventää kuljettajien ymmärrystä heidän omasta roolistaan kuljetusyrityksen talouden kannalta, erityisesti keskittyen heidän toimintansa ja asenteensa vaikutukseen. Koulutus käsittelee ajovastusten ja joutokäynnin kulutukseen kohdistuvaa vaikutusta, sekä miten ennakointi ja sopiva ajonopeus voivat optimoida polttoaineen käyttöä. Lisäksi koulutuksessa perehdytään uuden ajoneuvotekniikan mahdollistamaan taloudelliseen ajoon, opettaen kuljettajia hyödyntämään teknologian tarjoamia etuja polttoainetaloudellisuuden parantamiseksi.

75€

+ Traficom maksu 11€ (0% alv) + rekisteröintimaksu 3,10€

Scania polttoainetalous, seutuliikenne

Koulutuksen tavoitteena on syventää kuljettajien ymmärrystä heidän omasta roolistaan kuljetusyrityksen talouden kannalta, erityisesti keskittyen heidän toimintansa ja asenteensa vaikutukseen. Koulutus käsittelee ajovastusten ja joutokäynnin kulutukseen kohdistuvaa vaikutusta, sekä miten ennakointi ja sopiva ajonopeus voivat optimoida polttoaineen käyttöä. Lisäksi koulutuksessa perehdytään uuden ajoneuvotekniikan mahdollistamaan taloudelliseen ajoon, opettaen kuljettajia hyödyntämään teknologian tarjoamia etuja polttoainetaloudellisuuden parantamiseksi.

75€

+ Traficom maksu 11€ (0% alv) + rekisteröintimaksu 3,10€

Scania, tekniikkakoulutus kuljettajalle

Koulutuksen päämääränä on parantaa kuljettajien ymmärrystä useista keskeisistä aiheista, jotka vaikuttavat ajoneuvon tehokkaaseen käyttöön ja ylläpitoon. Näihin kuuluvat ajoneuvotekniikan perusteet ja sen vaikutus ajoneuvon suorituskykyyn, kestävyyteen ja polttoainetalouteen. Koulutus kattaa myös hallintalaitteiden tekniset ominaisuudet ja niiden asianmukaisen käytön, jotka ovat olennaisia ajoneuvon hallinnassa. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, käsitellään telematiikkatiedon hyödyntämistä ajoneuvon käytön optimoinnissa, mukaan lukien sen vaikutus kestävyyteen ja polttoainetalouteen.

75€

+ Traficom maksu 11€ (0% alv) + rekisteröintimaksu 3,10€

Mercedes-Benz käyttökoulutus

Koulutus keskittyy Mercedes-Benz kuorma-autojen 5-mallisarjan käyttökoulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi Mercedes-Benzin tekniset innovaatiot, jotka parantavat kuljettajan viihtyvyyttä ja lisäävät liikenneturvallisuutta. Esimerkkeinä näistä ovat digitaalinen Multimedia Cockpit -ohjaamo, MirrorCam-peilikamerat, Active Brake Assist 5 -hätäjarruavustin sekä Active Drive Assist -puoliautomaattinen ajaminen.

Lisäksi koulutuksessa käydään läpi taloudellista ajotapaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, joista esimerkkinä ennakoivan vakionopeussäätimen PPC:n oikeaoppinen käyttö. Koulutuksen on tuottanut Veho Oy Ab.

75€

+ Traficom maksu 11€ (0% alv) + rekisteröintimaksu 3,10€

Ajo- ja lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö

Koulutuksen tarkoituksena on varmistaa, että osallistujat ymmärtävät ajo- ja lepoaikasäädökset sekä kykenevät soveltamaan niitä käytännössä. Tavoitteena on, että koulutettavat ovat tietoisia vastuistaan ja velvollisuuksistaan näiden säädösten noudattamisessa, mukaan lukien toimintatavat poikkeustilanteissa ja valvontatilanteissa. Lisäksi koulutus kattaa digitaalisten ajopiirturien käytön, säännökset ja oikeaoppisen käytön, varmistaen, että koulutettavat osaavat käyttää digipiirtureita oikein ja lainmukaisesti.

75€

+ Traficom maksu 11€ (0% alv) + rekisteröintimaksu 3,10€

Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat

Koulutuksessa kuljettajat oppivat kattavasti hyvän asiakaspalvelun periaatteet: sen määritelmän, merkityksen yrityksen toiminnalle ja keinoja sen saavuttamiseen eri vuorovaikutustilanteissa, mukaan lukien kasvokkain, puhelimitse ja sähköpostitse. Koulutus korostaa liikennekäyttäytymisen roolia osana asiakaspalvelua, sekä fyysisen terveyden, ergonomisten työskentelyasentojen, tasapainoisen ruokavalion ja henkisen hyvinvoinnin tukemisen merkitystä työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Lisäksi käsitellään liikunnan vaikutusta yleiseen hyvinvointiin.

75€

+ Traficom maksu 11€ (0% alv) + rekisteröintimaksu 3,10€

Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat

Koulutuksessa korostetaan, kuinka lepo, henkinen hyvinvointi ja positiiviset suhteet työyhteisössä ovat keskeisiä työhyvinvoinnin tekijöitä. Kuljettajat saavat tietoa päihteiden käytön vaikutuksista henkiseen hyvinvointiin ja oppivat arvioimaan fyysisen terveyden merkitystä työssä jaksamiselle. Koulutuksessa käydään läpi myös ergonomisten työskentelyasentojen tärkeys, tasapainoisen ruokavalion vaikutus sekä työssä että henkisessä hyvinvoinnissa, ja liikunnan rooli yleisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

75€

+ Traficom maksu 11€ (0% alv) + rekisteröintimaksu 3,10€

Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu

Koulutuksen päämääränä on antaa kuljettajille syvällinen ymmärrys ajo- ja lepoaikasäädöksistä, niiden soveltamisesta työhön, sekä vastuusta ja velvollisuuksista niiden noudattamisessa, myös poikkeustilanteissa. Lisäksi koulutus tähtää hyvän asiakaspalvelun perusteiden vahvistamiseen, mukaan lukien sen määritelmä, tavoitteet ja asiakaspalvelun keskeinen rooli kuljetusyrityksen menestyksessä. Kuljettajat oppivat hallitsemaan vuorovaikutustaitoja monipuolisissa asiakaspalvelutilanteissa ja eri viestintäkanavilla, kuten kasvotusten, puhelimitse ja sähköpostitse. Koulutus korostaa myös liikennekäyttäytymisen tärkeyttä osana laadukasta asiakaspalvelua.

75€

+ Traficom maksu 11€ (0% alv) + rekisteröintimaksu 3,10€

Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi

Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että koulutettavat ymmärtävät syvällisesti vastuunsa ja velvollisuutensa ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa, ottaen huomioon digipiirturin käytön myös poikkeustilanteissa. Koulutettavat saavat kattavan käsityksen valvontatilanteiden velvoitteista, digipiirturien ajankohtaisista säännöksistä ja niiden oikeaoppisesta käytöstä.

Lisäksi koulutuksessa keskitytään kuorman varmistamisen tärkeisiin näkökohtiin, kuten ajantasaisiin käsitteisiin, kuorman varmistuksen lujuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja kuormakorien rooliin kuorman varmistuksessa. Koulutettaville opetetaan, miten määritellään kuorman varmistuksen lujuus ja kuinka sovelletaan käytännössä muuttuneita säädöksiä kuorman varmistamiseen, varmistamaan turvallisuus ja tehokkuus kuljetustehtävissä.

75€

+ Traficom maksu 11€ (0% alv) + rekisteröintimaksu 3,10€

Digipiirturin käyttö ja kuorman varmistaminen

Koulutuksen päämääränä on varmistaa, että osallistujat ovat täysin tietoisia heidän vastuistaan ja velvollisuuksistaan liittyen ajo- ja lepoaikoihin, mukaan lukien kyky toimia asianmukaisesti digipiirturin kanssa poikkeustilanteissa. Osallistujille annetaan perusteellinen ymmärrys valvontatilanteiden vaatimuksista, nykyisistä digipiirturisäädöksistä sekä niiden käytön oikeista menetelmistä.

Lisäksi koulutus kattaa kuorman varmistamisen keskeiset periaatteet, mukaan lukien ajankohtaiset käsitteet ja kuorman varmistuksen lujuuteen vaikuttavat tekijät. Osallistujat oppivat määrittelemään kuorman varmistuksen lujuuden ja ymmärtämään kuormakorien roolin kuorman varmistuksessa. Koulutus korostaa myös muuttuneiden säädösten merkitystä käytännön kuorman varmistamisessa, varmistaen, että koulutettavat ovat päivitettyjä turvallisuusvaatimuksista ja -käytännöistä.

75€

+ Traficom maksu 11€ (0% alv) + rekisteröintimaksu 3,10€

Ennakoiva ajaminen

Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa kuljettajien tietoisuutta heidän roolistaan liikenneturvallisuuden kannalta, keskittyen erityisesti kuljettajan toiminnan, fyysisen kunnon ja asenteen vaikutukseen. Osallistujat saavat tietoa liikenneonnettomuuksista, niiden seurauksista sekä strategioista onnettomuustilanteista selviytymiseen.

Lisäksi koulutuksessa käsitellään kuljettajaa avustavien järjestelmien toimintaa ja niiden asianmukaista käyttöä, jotta kuljettajat voivat hyödyntää näitä teknologioita liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Koulutuksessa perehdytään myös liikenneturvallisuuteen vaikuttavaan ajoneuvotekniikkaan ja kuormaamisen merkitykseen ajoneuvon ajettavuudelle, varmistaen, että kuljettajat ymmärtävät, miten eri tekijät vaikuttavat ajoneuvon hallittavuuteen ja turvallisuuteen liikenteessä.

75€

+ Traficom maksu 11€ (0% alv) + rekisteröintimaksu 3,10€

Logistiikkaturvallisuus

Koulutuksen päämääränä on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille perusteellinen ymmärrys logistiikkaturvallisuuden eri näkökulmista, mukaan lukien paloturvallisuus sekä yleiset hälytys-, pelastus- ja toimintaohjeet. Tämän tavoitteena on vähentää henkilö- ja materiaalivahinkoja edistämällä paloturvallisuutta koko työyhteisön voimin. Lisäksi koulutus keskittyy kuljettajien valmentamiseen tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään ryöstötilanteita, tarjoten strategioita ja toimintamalleja ryöstön sattuessa sekä ohjeita ryöstön jälkeiseen toimintaan. Kuljettajille annetaan välineet riskien tunnistamiseen, tilanteiden hallintaan ja tehokkaaseen jälkihoitoon, tavoitteena luoda turvallisempi työympäristö ja parantaa valmiuksia kriittisissä tilanteissa.

75€

+ Traficom maksu 11€ (0% alv) + rekisteröintimaksu 3,10€

Turvallinen työympäristö

Koulutuksen tarkoituksena on lisätä kuljettajien tietoisuutta työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen vaikuttavista tekijöistä, sekä tarjota ohjeita näiden alueiden kehittämiseen. Ottaen huomioon, että kuljettajan työssä ilmenee suhteellisen paljon työtapaturmia, keskeisenä päämääränä on luoda turvallisempi työympäristö kaikille.

Koulutuksessa keskitytään löytämään konkreettisia toimenpiteitä työtapaturmien ehkäisemiseksi ja työhyvinvoinnin sekä työssä jaksamisen edistämiseksi kuljettajan tehtävissä. Työhyvinvoinnin edistämisen nähdään olevan sekä kuljettajien että kuljetusyritysten vastuulla, ja koulutuksessa paneudutaan muun muassa työergonomian parantamiseen.

75€

+ Traficom maksu 11€ (0% alv) + rekisteröintimaksu 3,10€

Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa

Koulutuksessa keskitytään inhimillisten tekijöiden tutkimiseen ja niiden vaikutusten ymmärtämiseen kuljettajan työssä, tavoitteena tunnistaa ihmisen virheiden syitä ja kehittää strategioita onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Ensimmäisessä osassa käsitellään, miksi virheitä tapahtuu ja miten voidaan vähentää niistä johtuvia onnettomuuksia.

Toisessa osiossa analysoidaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja -tyyppejä, minkä lisäksi osallistujat perehdytetään ensiavun hoitoketjuun. Tavoitteena on varustaa kuljettajat taidoilla ja tiedoilla, jotka ovat tarpeen onnettomuuspaikalla toimimiseen ja hätätilanteiden hallintaan, riippumatta siitä, tapahtuvatko ne työssä, terminaalialueella, henkilökuljetuksissa tai vapaa-ajalla.

Hätäensiavun segmentissä keskitytään erilaisten vammojen ja sairaskohtausten syntymekanismien ymmärtämiseen sekä oikeaoppisen toiminnan opettamiseen hätätilanteissa, varmistaen, että ammattiapu saadaan hälytettyä paikalle mahdollisimman nopeasti.

75€

+ Traficom maksu 11€ (0% alv) + rekisteröintimaksu 3,10€

* Arvonlisäveron 24% sisältävä hinta: 93,00€ + Traficom-maksu 11€ (0% alv)  + Rekisteröintimaksu 3,10€

Yhteydenottopyyntö

Haluatko lisätietoa koulutuksista, tai mietittäisiinkö yhdessä juuri teidän tarpeisiinne sopiva koulutuskokonaisuus? 

Jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella.

Yhteystietosi
Asiani koskee
Milloin haluaisit, että olemme yhteydessä?